ข่าวประชาสัมพันธ์ - เอกสารต่างๆ :


1.แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)  
   
ดาวน์โหลดเอกสาร

2.แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) 
  

 ดาวน์โหลดเอกสาร

3.แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) 
   ดาวน์โหลดเอกสาร

--------------------------------------------

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร 
  การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  ดาวน์โหลดเอกสาร
  การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวข้อสอบท้องถิ่น